Friday, July 04, 2008

Spring St., near Olvera St.